MATRIMONI

Déu, que és amor i va crear a l'home per amor, l’ha cridat a estimar. Creant a l'home i a la dona, els ha cridat en el Matrimoni a una íntima comunió de vida i amor entre ells, “de manera que ja no són dos, sinó una sola carn” (Mt 19, 6). En beneir-los, Déu els va dir: “Creixeu i multiplicau-vos” (Gn 1, 28).

 

Amb quines finalitats ha instituït Déu el Matrimoni?

L'enllaç matrimonial de l'home i de la dona, fundada i estructurada amb lleis pròpies donades pel Creador, està ordenada per la seva pròpia naturalesa a la comunió i al bé dels cònjuges, i a la procreació i educació dels fills. Jesús ensenya que, segons el designi original diví, la unió matrimonial és indissoluble: “El que Déu ha unit, que no ho separi l'home” (Mc 10, 9).

 

Com se celebra el sagrament del Matrimoni?

Atès que el Matrimoni constitueix als cònjuges en un estat públic de vida a l'Església, la seva celebració litúrgica és pública, en presència del sacerdot (o d'un testimoni qualificat de l'Església) i d'altres testimonis.

 

Què és el consentiment matrimonial?

El consentiment matrimonial és la voluntat, expressada per un home i una dona, de lliurar-se mútua i definitivament, amb la finalitat de viure una aliança d'amor fidel i fecund. ja que el consentiment fa el Matrimoni, resulta indispensable i insubstituïble. Perquè el Matrimoni sigui vàlid el consentiment ha de tenir com a objecte el veritable Matrimoni, i ser un acte humà, conscient i lliure, no determinat per la violència o la coacció.

 

Què s'exigeix quan un dels esposos no és catòlic?

Per ser lícits, els matrimonis mixts (entre catòlic i batejat no catòlic) necessiten la llicència de l'autoritat eclesiàstica. Els matrimonis amb disparitat de culte (entre un catòlic i un no batejat), per ser vàlids necessiten una dispensa. En tot cas, és essencial que els cònjuges no excloguin l'acceptació de les finalitats i les propietats essencials del Matrimoni, i que el cònjuge catòlic confirmi el compromís, conegut també per l'altre cònjuge, de conservar la fe i assegurar el Baptisme i l'educació catòlica dels fills.

 

Quan admet l'Església la separació física dels esposos?

L'Església admet la separació física dels esposos quan la cohabitació entre ells s'ha fet, per diverses raons, pràcticament impossible, encara que procura la seva reconciliació. Però aquests, mentre visqui l'altre cònjuge, no són lliures per contreure una nova unió, tret que el matrimoni entre ells sigui nul i, com a tal, declarat per l'autoritat eclesiàstica.

 

Com sol·licitar el sagrament del Matrimoni?

Posar-se en contacte amb la secretaria de la Parròquia (dimarts i dijous de 17h. a 19h.) i parlar amb ella i el rector, si fos necessari, aquest els orientarà per a la celebració del Curs Prematrimonial, que normalment s'organitzen a nivell d’Arxiprestat. Per a Informació dels Cursos prematrimonials podeu descarregar el següent arxiu

 

Quina documentació es requereix per a la celebració del Matrimoni?

Per a la celebració del Matrimoni s'instrueix un Expedient Matrimonial pel qual s'han d'aportar uns documents que trobareu relacionats en el següent arxiu que podeu descarregar.

 

On s'instrueix l'Expedient Matrimonial?

L'expedient matrimonial s'instrueix en la Parròquia on resideixen els conjugues. Es recomana que l'Expedient s'iniciï almenys dos mesos abans de la data de la celebració del Matrimoni.


DOCUMENTS EXPEDIENT MATRIMONIAL