L'esglesia parroquial

L’any 1357 el bisbe Antoni Colell creà la parròquia de Sant Antoni Abat; el campanar es començà a edificar l’any 1595 i un segle després (1696) per iniciativa del rector Tomàs Serra, els jurats acordaren la construcció de l’actual església. Els dotze capitells de les capelles són obra de l’escultor Pere Payeras;  Durant els anys de pesta, per motius sanitàries s’obligava a emblanquinar les esglésies per a desinfectar-les.

 

Cap als anys 1702 i el 1706 s’aixecaren les capelles  que actualment estan dedicades a : Tot entrant pel portal major tenim a mà dreta,

 

 * L’antiga capella del Baptisteri, (avui de les relíquies) des de l’any 1992 recull una mostra de relíquies de beats i sants, així com petites imatges dels sants més venerats,  amés de la “Vera Creu” i dues pintures sobre el baptisme de Jesús. Tot just a dalt la capella s’hi troba la pintura de sant Cristòfol, patró dels conductors.

 

* Capella de Santa Catarina Tomàs, a la predel.la (baixos) s’hi troba una pintura que representa santa Catalina de la mà de sant Antoni, a l’àtic (dalt el retaule) la pintura de santa Teresa de l’infant Jesús (santa Tereseta). Al costat esquerra del retaule hi ha la talla policromada de santa Bàrbara i a la dreta, santa Tereseta.

 

* Capella de sant Pere, fou promoguda pel sacerdot Pere Josep (1805), el retaule presenta la talla policromada de sant Pere flanquejada per sant Blai (1911) i sant Isidre (1915). A l’àtic es representa sant Ramon Nonat (1916). Al costat esquerra hi ha la talla de sant Antoni de Pàdua (1907); i a la dreta la pintura de sant Gaietà. L’any 1997 es recuperaren les claus del  sant pescador.

* Capella de la Mare de Déu del Roser, va ser promoguda per Antoni Serra Poquet i projectada per Fra Jaume Garau, del convent de sant Domingo de Palma; és obra de la segona meitat del s. XVIII.

El retaule major fou realitzat entre 1748 i 1755 i en fou l’escultor Rafel Torres i el pintor Jaume Nadal. Es d’estil barroc i es tracta d’un retaule pla format per predel.la, un cos amb fornícula central i àtic; a la part central s’ubica un sagrari en forma d’edifici amb una cúpula poligonal. Al cos central  hi destaca la imatge de la Mare de Déu del Roser, obrada l’any 1787, envoltada pels quinze misteris que componen el rosari; al peu de l’altar s’hi troba la imatge de sant Tarsici (1930) . A les capelles laterals es troben dos retaules petits: a la dreta el de la Mare de Déu de Lluc (1957, Sacanell)) que té a l’àtic la pintura de La Dolorosa; a cada costat de la capella es troben les pintures del Beat Juníper Serra (M.Salià) i els pares de la Verge Maria, sant Joaquim i santa Anna (. A l’esquerra el de la Mare de Déu del Carme amb la pintura de santa Teresa de Jesús a l’àtic; als costats les pintures de la Beata Francina Aina i La Mare de Déu del Roser.

 

 * Sortint de la capella del Roser tenim la trona i la capella de sant Sebastià, que té un retaule (1803) d’estil barroc format per predel.la amb una pintura que representa el coliseu, cos central amb un nínxol que conté la talla policromada de sant Sebastià i les pintures a l’oli de sant Domingo a l’esquerra i de santa Llúcia a la dreta. A l’àtic hi ha representada una pintura de sant Marçal. Al costat dret de la capella hi ha una pintura d’un Calvari (restaurada l’any 2004) i a l’esquerra la imatge de sant Marçal (1906).

 

* Capella de la Puríssima realitzada a final del s. XVIII, A la predel.la es pot contemplar una pintura amb l’Anunciació, la imatge de la Immaculada Concepció de Maria (1899) amb les pintures al cambril del Dr. Serafí i el Dr. Maximi,  i remata l’àtic una pintura de sant Rafel. Als costats del retaule s’hi troben les pintures de Santa Maria Reina de B. Payeras (1928) i Jesucrist Rei de M. Vadell (1930)

 

* Capella del Bon Jesús (del Sant Crist), és la darrera de mà dreta de l’església. El retaule és de final del segle XVII i destaca la talla del Crist Crucificat dins la fornícula (1599 aprox. ). La lectura dels relleus que vesteixen el retaule és d’algunes escenes de la infància de Jesús (la fuita a Egipte), i de la passió (Judes, Santa Cena, Hort del Getsemaní, palau de Caifàs), així com alguna de les aparicions del Ressuscitat. A cada costat de capella i a dalt hi ha una pintura que representa una escena de la passió de Jesús

* Pila Baptismal, la pila baptismal octogonal del segle XVII fou traslladada a aquest lloc l’any 1992, data en que es recuperà per a celebrar-hi els baptismes.

 

* El retaule de l’altar major és de l’any 1868, dedicat a sant Antoni. Està format per un retaule pla amb un cos central amb fornícula, i dividit per quatre columnes de fust estriat amb capitells d’ordre corinti que sostenen l’entaulament decorat que dóna pas a l’àtic, és obra de l’escultor Vicenç Matas Guardiola (1828-1887). Aquest conté un nínxol amb la figura de santa Margalida, patrona de sa Pobla. A la seva dreta hi ha l’arcàngel sant Miquel i a l’extrem  sant Joan Baptista; a l’esquerra, l’arcàngel sant Gabriel i a l’extrem, sant Joan Evangelista. A la fornícula central hi ha la talla policromada de sant Antoni de Viana (1871), titular de la parròquia, amb la talla de santa Catalina i la pintura de sant Isidre a la dreta i la talla de santa Llúcia i la pintura de sant Lluís Gonzaga a l’esquerra. Les dues pintures que vesteixen les parets laterals són el Beat Ramon Llull i l’apòstol sant Jaume.

 

* Imatge de la Mare de Déu de Vialfàs. Es troba just devora el presbiteri al costat esquerra, és una imatge-sagrari de fusta policromada del s. XVI. Antigament presidia l’església, fins a l’ any 1949 que fou duita a Crestatx, a un col.legi i després al museu. L’any 1993 retornà a la parròquia on fou coronada pel bisbe T. Ubeda l’any 1997.

 

* Capella de Sant Josep (finals del s. XVIII). A la predel.la es troba una pintura que representa el trànsit de sant Josep i a l’àtic -enmig de dos àngels- una altra de santa Catalina d’Alexandria. A cada costat de capella també hi ha les pintures de: els desposoris de la Verge Maria i Sant Jose a una banda i la fuita a Egipte a l’altra banda.

 

* Capella del Cor de Jesús, aixecada l’any 1940, l’autor de la qual fou Miquel Vadell Pastor. A la dreta hi ha la sepultura del capità Pere Antoni Ferragut Cànaves (1631-1702) i damunt ella un relleu de la Mare de Déu de Lluc (M. Vadell) (1929)  i a l’esquerra un altre de santa Margalida Mª d’Alacoque.

 

* Capella de Sant Francesc. A dalt del petit retaule i en el lloc de l’àtic s’hi troba una pintura de reduïdes mesures que representa sant Francesc acollint els pobres. A la dreta del retaule la imatge de Santa Gemma Galgani (1947) i la pintura de la Beata Catalina del Carme Caldés Socias (2007) a l’esquerra la imatge de sant Gabriel de la Dolorosa i la pintura del Sagrat Cor de Maria.  Damunt la capella hi ha el majestuós ”orgue”, de tradició renaixentista, atribuït a Damià Caimari, devers el primer quart de segle XVIII. L’any 1815 fou restaurat per Esteve Font, que va afegir-hi la trompeteria horizontal. Gerhard Grenzing el tornà a restaurar entre 1978 i 1986. Aleshores es varen reconstruir tubs de la trompeteria que faltaven, i també es restauraren els secrets així com es reconstruí el teclat segons mostres de l’època. L’any 1997 es restaurà la trompeteria horizontal.

 

* Capella de les Ànimes, aixecada entre el final del segle XVI i començament del s.XVII. El retaule és l’únic d’estil renaixentista que es troba en aquest temple i ben segur que va pertànyer a l’antiga església. Es tracta d’un retaule pla, d’un sol cos, predel.la  amb escenes del pont del purgatori; i tres carrers, la talla del Sant Crist flanquejada per les taules de sant Pere i sant Pau. Al costat dret de la capella hi ha la imatge de la Mare de Déu de Fàtima i a l’esquerra un quadre de l’aparició de Jesús Ressuscitat a sant Tomàs.

 

* Capella de la Mare de Déu de Lourdes, data de l’any 1933 si bé la imatge fou adquirida l’any 1928. Es un retaule obra de Miquel Vadell Pastor. L’any 1936 es va beneir la corona de la Verge realitzada en plata i amb pedreria. De l’antic retaule (l’Assumpta) que es troba actualment a l’oratori de Crestatx, es conserva actualment la Mare de Déu d’Agost col.locada dins el nou altar (restauració l’any 1929.

 

* Capella de sant Joaquim i santa Anna. El retaule és de principis del s. XIX, d’un sol cos amb predel.la on es troben uns àngels adorant l’eucaristia i les pintures de sant Bernat i sant Marçal a la dreta i la Verge  Maria amb els seus pares Joaquim i Anna així com sant Gil . En el carrer central s’hi troben les imatges de sant Joaquim, la Verge nina i santa Anna (1921); la pintura del Beat Ramon Lllull a la dreta i de sant Francesc a l’esquerra. A l’àtic hi ha una bellíssima talla policromada de la Mare de Déu de l’Esperança procedent de l’antiga església (finals del s. XV). A cada costat de capella es pot contemplar les imatges de santa Teresa (1916) a la dreta i de santa Elena a l’esquerra.