ORDRE

El sagrament de l'Ordre és aquell mitjançant el qual, la missió confiada per Crist als seus Apòstols, segueix sent exercida a l'Església fins a la fi dels temps.

 

Per què es diu sagrament de l'Ordre?

Ordre indica un cos eclesial, del que s'entra a formar part mitjançant una especial consagració (Ordenació), que, per un do singular de l'Esperit Sant, permet exercir una potestat sagrada al servei del Poble de Déu en nom i amb l'autoritat de Crist.

 

De quants graus es compon el sagrament de l'Ordre?

El sagrament de l'Ordre es compon de tres graus, que són insubstituïbles per a l'estructura orgànica de l'Església: l'episcopat, el presbiterat i el diaconat.

 

Com se celebra el sagrament de l'Ordre?

En cadascun dels seus tres graus, el sagrament de l'Ordre es confereix mitjançant la imposició de les mans sobre el cap de l'ordenant per part del bisbe, qui pronuncia la solemne oració consecratòria. Amb ella, el bisbe demana a Déu per l'ordenant una especial efusió de l'Esperit Sant i dels seus dons, amb vista a l'exercici del seu ministeri.

 

Qui pot conferir aquest sagrament?

Correspon als bisbes vàlidament ordenats, com a successors dels Apòstols, conferir els tres graus del sagrament de l'Ordre.

 

Qui pot rebre aquest sagrament?

Només l'home batejat pot rebre vàlidament el sagrament de l'Ordre. L'Església es reconeix vinculada per aquesta decisió del mateix Senyor. Ningú pot exigir la recepció del sagrament de l'Ordre, sinó que ha de ser considerat apte per al ministeri per l'autoritat de l'Església.

 

S'exigeix el celibat per rebre el sagrament de l'Ordre?

Per a l'episcopat s'exigeix sempre el celibat. Pel presbiterat, a l'Església llatina, són ordinàriament triats homes creients que viuen com cèlibes i tenen la voluntat de guardar el celibat “pel regne dels cels” (Mt 19, 12); a les Esglésies orientals no està permès contreure matrimoni després d'haver rebut l'ordenació.

Al diaconat permanent poden accedir també homes casats.

 

Com sol·licitar el sagrament de l'Ordre?

Posar-se en contacte amb la secretaria de la Parròquia (dimarts i dijous de 17h. a 19h.) i parlar amb ella i el rector, si fos necessari, aquest el posarà en contacte amb els responsables de la Formació en el Seminari Diocesà de Mallorca.